اعتدال به جای" عدالت"!

Publi? le 19 ژوئيه 2013 dans دولت


On an informative title we publish three articles with an analysis of the 2013 elections in Iran

اعتدال به جای" عدالت"!
انتخابات یازدهم و تجدید آرایش بورژوازی
محمد قراگوزلو

حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان
محمد قراگوزلو

نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم
انتخابات یازدهم به روایت اقتصاد سیاسی
محمد قراگوزلوURL source de l'article : https://www.leftcommunism.org/spip.php?article357